Financieel

Balans per 02-05-2019

Vaste Activa

Inventaris                                   €   3000,-

Vlottende Activa

Voorraad Producten                   €       30,-
Debiteuren                                 €       50,-

Liquide middelen                       €        0,-

———————————————————
Totaal Activa                              €   3080,-

Eigen Vermogen

Kapitaal                                     €   3030,-

Overige Passiva

Leningen                                  € 50,-
Crediteuren                                €        0,-

Salarissen                                  €        0,-


Resultaten verwacht 2019/20:

Baten:

Donaties en giften                         € 1500,-

Bijdragen 20×9                                €   180,-

Totaal Baten                                   € 1680,-

Lasten:

Bankkosten                                      €   100,-

Ligplaats 2020/21                          €   580,-

20 reisjes met 3 gasten                €   300,-

Onderhoud                                       €   300,-

Afschrijving                                      €   200,-

Reserveopbouw                              €   100,-

Beheer en administratie               €   100,-

Totaal Lasten                                  € 1680,-

 

 

 

Bestuur:

 

Voorzitter:                         Lameijer, Filippus Jelle (Flip)

Secretaris:                         van Gurp, Marcus Thomas Cornelus, (Mark)

Penningmeester:             Dijkstra, Sijbren Jentsje (Sijbren)

 

Opgemaakt 1 juli 2019 te Sneek